Ändrade rekommendationer för kromhalt i aska

NYHETER 14 januari 2016
Skogsstyrelsen har beslutat att den högsta tillåtna halten för krom i ren bioaska höjs från 100 till 200 mg/kg.

En större sammanställning av forskningsdata över naturliga elementhalter i olika träddelar visar att det finns skäl att höja gränsvärdet för krom i aska, från 100 till 200 milligram per kilo (mg/kg) aska. Frågan om tillåten kromhalt har blivit allt mer aktuell i samband med att det blev vanligare med tallbaserade bränslen, eftersom det är vanligare med högre kromhalter i tallbiomassa. Mot den bakgrunden har Skogsstyrelsen beslutat att höja högsta tillåtna kromhalt från 100 till 200 mg/kg aska.

Den nu beslutade ändringen återfinns att läsa i uppdaterat Meddelande 2/2008, Skogsstyrelsens rekommendationer vid uttag av avverkningsrester och askåterföring.

Den första versionen av Skogsstyrelsens rekommendationer vid uttag av skogsbränsle och kompensationsgödsling publicerades 2001. I den anges bland annat vilka gränsvärden som finns för olika elementhalter i aska för spridning på skogsmark.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION