Internationella konventioner och avtal

Det internationella arbetet inom skogssektorn berörs av ett antal internationella konventioner och avtal som Sverige har förbundit sig att följa. Några av de viktigaste beskrivs nedan.

Klimatkonventionen UNFCCC

Klimatkonventionens övergripande mål är att stabilisera halten av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förebygger skadlig mänsklig inverkan på klimatsystemet. Konventionen fastställer ett antal övergripande principer för det internationella klimatarbetet, bland annat att parterna ska skydda klimatsystemet åt nutida och kommande generationer i enlighet med sitt gemensamma men differentierade ansvar och förmåga. Vidare att industrialiserade länder har ett särskilt ansvar att ta ledningen i arbetet mot klimatförändringar.

Skogsstyrelsen stöder Landsbygdsdepartementet i arbetet med klimatkonventionen genom expertis vid beredning av skogliga frågor som är klimatrelaterade.

Konventionen om biologisk mångfald – CBD

Mångfaldskonventionen, eller konventionen om biologisk mångfald, syftar till bevarande och hållbart nyttjande av världens biologiska mångfald. Konventionen har tre överordnade mål:
1) bevarande av biologisk mångfald
2) hållbart nyttjande av biologisk mångfald och
3) rättvis fördelning av vinster från nyttjandet av genetiska resurser.

Skogsstyrelsen stöder Miljödepartementet i arbetet med mångfaldskonventionen och fungerar som fokalpunkt vad det gäller skoglig biologisk mångfald. Vi deltar också aktivt i den svenska delegationen vid konventionens partsmöten.

Ökenkonventionen – UNCCD

Konventionens syfte är att motverka markförstöring, lindra effekterna av torka samt bidra till uthållig utveckling och förbättrade levnadsförhållanden för människor som lever i torrområden. Torrområden omfattar en tredjedel av jordens landyta och ytterst handlar konventionen om livsvillkoren för nära en miljard människor.

Konventionen berör Sveriges bistånd och Sida deltar i konventionsarbetet på uppdrag av UD. Skogsstyrelsen är inte engagerad i arbetet med konventionen.

Internationella avtalet om tropiskt timmer – ITTA

Det internationella avtalet om tropiskt timmer är ett råvaruavtal som har ett övergripande mål att främja en utökning och diversifiering av den internationella handeln med tropiskt timmer från hållbart förvaltade och lagligt avverkade skogar. Den internationella organisationen för tropiskt timmer (International Tropical Timber Organisation, ITTO) överser tillämpningen av avtalet. Medlemmar i ITTO är länder som producerar och konsumerar tropiskt timmer.

Skogsstyrelsen bistår Landsbygdsdepartementet med expertis och deltagande i olika möten som ITTO anordna.

CITES-konventionen

Konventionen syftar till att säkerställa att inga arter från den vilda faunan eller floran blir föremål för ohållbar exploatering på grund av internationell handel. Det sker genom reglering av handel via ett system av tillstånd för import och export. Runt 5 000 djurarter och 28 000 växtarter omfattas av skydd i varierande grad av konventionen.

Ansvaret för konventionsarbetet ligger på Miljödepartementet. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för intyg och tillstånd medan Naturvårdsverket fungerar som rådgivande myndighet. Skogsstyrelsen arbetar inte direkt med CITES.

ILO:s konvention om ursprungsbefolkningar

ILO (International Labour Organization) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor och har sitt säte i Genève, Schweiz. Dess övergripande mål är att bekämpa fattigdom och att främja social rättvisa

ILO:s konvention nr 169 syftar till att stärka ursprungsbefolkningars socio-ekonomiska och kulturella rättigheter. Huvudprincipen är att ursprungsbefolkningar ska konsulteras och medverka i beslutsfattande i frågor som rör deras liv och samhällen. Konventionen betonar särskilt markens betydelse för ursprungsbefolkningar och innehåller bestämmelser som ska säkra deras rätt till sådan mark som de under lång tid innehaft eller brukat.

ILO:s konvention nr 169 hanteras av Landsbygdsdepartementet och Sverige har ännu inte ratificerat konventionen. Skogsstyrelsen arbetar inte direkt med ILO:s konvention nr 169

Europeiska Landskapskonventionen

Konventionen syftar till att värna om landskapsvärden och uppmanar medborgarna och andra parter att aktivt delta i beslutsfattande som gäller landskapet i den egna regionen. ELC har som mål att skyddet, vården och planeringen av landskapet ska förbättras samt att ett europeiskt samarbete med avseende på landskapsärenden byggs upp.

Landskap för alla

.

 

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATION