Askåterföring

Askåterföring. Foto Anja Lomander

I askan finns alla de kalkverkande ämnen som förts bort i samband med uttaget av biobränsle. Askan innehåller även fosfor men däremot inget kväve.

I delar av södra Sverige är det extra motiverat med askåterföring på grund av den försurande belastning som skett av "surt regn". I nordligare delar av Sverige, där kvävenedfallet är lågt, kan även uttaget av biobränsle göra att marken kan behöva kompenseras med kväve.

Samråd alltid med Skogsstyrelsen när du planerar askåterföring. Mer om samråd, se länk i högerspalten. 

Rätt innehåll

Många askproducenter, värmeverk, ser positivt på att aska sprids och bekostar spridningen i skogen. Askan ska testas före spridning så att dess innehåll är inom ramarna för Skogsstyrelsens riktlinjer av närings- och tungmetallsinnehåll. Det innebär att den ska innehålla tillräckligt mycket näringsämnen för att göra nytta men inte ha för höga nivåer av tungmetaller eller andra olämpliga ämnen.

Aska måste alltid behandlas, härdas, innan den sprids. Kontrollen av askan görs vanligen via en begäran från Skogsstyrelsen till värmeverket.   

Askspridningen påverkar miljön 

Askan motverkar försurningen av marken och de vattendrag som påverkas av markens vatten som annars blir följden av uttag av biobränsle från skogen. Aska från biobränslen innehåller alla näringsämnen som fanns i veden, förutom kvävet.

Skyddszoner

Skyddszoner för känsliga områden som ska hållas fria från askspridning. Syftet med skyddszoner är främst att inte påverka vatten eller våtmarker alltför direkt och hastigt. Håll avstånd av 25 meter för

·    sjöar och vattendrag

·    formellt skyddad mark

·    tomtmark

·    nyckelbiotoper

·    våtmarker med höga eller mycket höga natur- och kulturvärden.

 

Zonbredd mot annans mark och vägar är tio meter.

Spridning kan göras året runt

Vanligast är att en av värmeverket kontrakterad entreprenör utför spridningen. Då används oftast en traktor eller skotare som kör i beståndets befintliga vägar. Maskinen är försedd med spridare som slungar ut askan. Vid mer storskaliga arbeten kan helikopter användas, men det är mindre vanligt.

Aska kan också spridas på hyggen, men då är det viktigt att askan är väl härdad så att den långsamt avger de ämnen den innehåller. Det bör dessutom ha kommit upp vegetation på hygget som kan ta upp den näring som frigörs. Det går bra att sprida aska under hela året, men sprid då planerat så att inte askan rinner bort från marken vid snösmältning eller kraftigt regn. 

En vanlig mängd som kan spridas är två till tre ton torr aska per hektar beroende på trädslag och förutsättningar.

Dokumentera

För din planering och vid en eventuell fastighetsöverlåtelse är det värdefullt att ha dokumenterat var aska har spridits, vid vilken tidpunkt samt vilken mängd som har spridits. 


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONVAD SÄGER LAGEN?RAPPORT
Slutrapport från arbetet med aktörsrådet kring askåterföring