Skogsstyrelsen

 

Röjning

Röjning Foto Michael Ekstrand

Att röja i plant- och ungskog ger dig större valmöjligheter med din skog för framtiden samtidigt som du förbättrar ekonomin i ditt skogsbruk. Genom att gynna vissa trädslag och lämna lämpliga områden oröjda kan du också ta tillvara och skapa nya naturvärden i din skog.

I de flesta fall utförs röjningen när stammarna är två till fyra meter höga. Väntar du för länge med att röja blir arbetet tyngre och det tar längre tid. Dessutom förlorar du vanligtvis en del bra huvudstammar.

Varför röja?

När du röjer skogen fördelas tillväxten på färre och grövre stammar. Då kan träden bättre stå emot kommande påfrestningar av snö och vindar. Genom att röja kan du dessutom gynna de trädslag som passar för dina marker och din skötselinriktning.

Röjning ger en skog som när den gallras innehåller träd som är grova och därför ger en bättre lönsamhet. Den framtida slutliga avverkningsskogen blir grövre och möjlig att avverka tidigare. 

Skog som inte röjs

Skogs som inte röjs ger många klena stammar där varje stam kostar lika mycket att avverka som grova stammar. Det innebär att avverkningen blir mer kostsam, förskjuts framåt i tiden och hela omloppstiden förlängs.  

Välj rätt bestånd

Har du flera bestånd som behöver röjas? Prioritera i sådana fall ungskog som är två till fyra meter hög. Det som inte åtgärdats i tid får inte hindra åtgärder i de nya bestånd som växer upp i röjningshöjd. Det går också att planera röjningen med hänsyn till var på fastigheten ungskogen är belägen. Bestånd som ligger avsides kan röjas lite hårdare, då är arbetet gjort en gång för alla.  

Miljö och hänsyn

Röjning skapar den framtida miljön i skogsbeståndet. Det finns nästan alltid mindre delar i ett bestånd som ska röjas på annat sätt än beståndet i stort, svagare eller ibland inte alls. Rönn, sälg och asp är exempel på träd som du ska lämna kvar.

Blöta områden som surdråg eller branten ned mot bäcken är typiska områden som du kan lämna orörda eller bara röja delvis. Du tjänar tid på att lämna små områden och visar god hänsyn för framtiden. Du kan visa god hänsyn genom att ta bort nedfallna stammar som fallit över stigar.    

Kulturmiljövård

Det kan finnas forn- och kulturlämningar i det bestånd som ska röjas. Det är spår från våra förfäder som till exempel husgrunder, gamla stigar eller fångstgropar. Dessa lämningar ska bevaras. Om träd får växa i eller intill vissa typer av lämningar riskerar trädrötterna att spränga sönder dem. Generellt gäller därför att träd i eller intill forn- och kulturlämningar ska avverkas.

Röja själv eller anlita entreprenör?

Kanske har du möjlighet att själv utföra arbetet med röjning. Ibland kan det dock vara enklare och mer effektivt att köpa tjänsten. Som beställare av skogstjänster bör du vara noga med att kontrollera att utföraren har rätt kompetens och behörighet. Det är viktigt att du för utföraren förklarar dina mål med beståndet så att röjningen utförs på rätt sätt.

Ibland blir röjningen eftersatt

Det är få skogsägare som hinner röja allt i rätt tid. Att hålla jämna steg med
plant- och ungskogens utveckling är svårt. Vissa år kanske det går bra men vid andra tillfällen kan det bli för mycket. I de fallen kan det vara aktuellt att anlita en röjningsentreprenör. Tala med din skogliga rådgivare om vilka entreprenörer som finns tillgängliga.

Skogsbränsle från ungskog

Att inrikta skötseln mot en skogsbränslegallring i oröjda bestånd istället för att röja vid två till fyra meters höjd är riskabelt. Den framtida skötseln kan bli krävande och virket blir inte lika värdefullt. Men för att rädda ett bestånd som borde röjts för flera år sedan kan det nya sortimentet skogsbränsle göra att du med rimlig ekonomi kan fasa in skogen i en någorlunda god utveckling. 

Bestämmelser vid röjning

Enligt skogsvårdslagen är skogsägaren skyldig att vårda nyanlagd skog genom plantröjning så att den nya skogen ska utvecklas tillfredsställande. När ett bestånd blivit 1,3 meter högt finns inte längre sådana skyldigheter även om det fortfarande ligger i skogsägarens intresse att skogen får en god utveckling. Med rådgivning och information kan Skogsstyrelsen bidra till att ungskog som behöver röjas verkligen blir röjd.

.


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONCHECKLISTA

SKOGENS PARAGRAFER
Skogsbrukarens guide till regler och råd

KUNSKAP DIREKT
Röjning
Film om röjning

BÖCKER & BROSCHYRER
Röjsågning och annan skogsvårdsteknik