Röjning

Foto Michael Ekstrand

Plant- och ungskog behöver röjas för att du ska få ett bra ekonomiskt utfall på din skog. Du måste räkna med att röja dina bestånd flera gånger innan de kan ”släppas iväg” till första gallringen. När du röjer förstärker och utvecklar du också beståndets naturvärden.

Röjning är när du fäller träd och lämnar dem på marken för att förmultna. Ibland tar vi dock tillvara röjda träd som biobränsle.

När är det dags att röja?

Nästan all skog behöver röjas någon gång i intervallet mellan 1–5 meters höjd. Det vill säga ungefär 5–15 år efter föryngringsavverkning. Några vanliga situationer när du bör röja är

 • då ett bestånd är så tätt att det är svårt att ta sig fram
 • då träd står i täta grupper, i ett för övrigt inte särskilt tätt bestånd
 • då de trädslag som du vill ha i den uppväxande skogen trängs hårt av andra trädslag

Det finns flera sätt att ta reda på om du behöver röja din skog:

 • Bedöm i fält vilka bestånd eller delar av bestånd som du behöver röja.
 • Titta i skogsbruksplanen, särskilt i huggningsklasserna R1 och R2. Även K2 kan vara aktuell.
 • Gå in på Mina sidor och se om där anges områden som du behöver röja.

Så här röjer du

När du röjer ska du spara träd som är ungefär lika stora, har raka stammar och är av god kvalitet. Undvik att lämna stora yviga träd som håller tillbaka tillväxten hos träden omkring. När du röjt får du som resultat:

 • grövre, friskare och stabilare träd med mindre risk att skadas
 • mer gagnvirke som går att sälja vid framtida avverkningar
 • lägre framtida avverkningskostnader, särskilt vid första gallringen
 • en öppen och ljus skog som efter några år är lätt att ta sig fram i.

Genom att spara vissa trädslag när du röjer eller lämna känsliga områden oröjda kan du förstärka och utveckla beståndets naturvärden. På husgrunder, kolbottnar och andra kulturlämningar ska du i allmänhet avverka och ta bort alla träd. 

Ta hjälp av en rådgivare om du är osäker. Då kan du också diskutera vilka bestånd eller delar av bestånd som du ska röja i första hand och hur du bör utforma röjningen. Du kan också få råd kring huruvida du ska röja själv eller köpa tjänsten.

Fem tumregler om röjning

 • Lite under 2 000 och upp till 3 000 stammar per hektar är lämpligt antal träd att ha kvar efter röjning i tall- och granskog.
 • Lämna färre stammar på låga och fler på höga boniteter. De rekommenderade antalen gäller efter sista röjningen i de fall du röjer ett bestånd flera gånger.
 • I täta ungskogar av tall eller vid lövskogsskötsel är det ofta bra att röja i två eller flera omgångar.
 • Det tar längre tid, är jobbigare och dyrare att röja skog ju högre den är. Det gäller särskilt om skogen är tät. Undvik därför att skjuta upp dina röjningar.
 • Tall och de flesta lövträd riskerar att betas av älg och annat klövvilt. I många områden kan du därför behöva göra särskilda anpassningar, som att röja i flera omgångar eller vid relativt hög höjd, som vid 4–5 meter.
 • I barrdominerad ungskog bör du gynna mindre vanliga lövträd som rönn, asp, sälg och ek. De bidrar till biologisk mångfald och variation i skogen. De utgör också värdefullt viltfoder.

Läs mer:


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONSKYLTAR FÖR SKOGSSKÖTSEL
Skyltar att använda för att informera om röjning, avverkning eller gallring.

SKOGSSKÖTSELSERIEN
Fördjupad kunskap, röjning

UPPLAG AV VIRKE
Säker placering av virke och skogsbränsle nära vägar och ledningar.


FÖRSÖKSPORTALEN