Målbilder för god miljöhänsyn

Foto Michael Ekstrand

Vad är en hänsynskrävande biotop? Vilka naturvärden kan finnas där du planerar att avverka? Hur bör hänsynen tas när du utför en föryngringsavverkning? I våra faktablad om målbilder för god miljöhänsyn får du hjälp att hitta svaren.

Målbilderna för god miljöhänsyn är tänkta som en vägledning i det praktiska skogsbruket. De är målbilder som Skogsstyrelsen och skogsbruket tagit fram tillsammans.

Faktablad

Varje hänsynsobjekt beskrivs i ett faktablad. Du hittar dem på en samlingssida, klicka på den här länken:

Vad är miljöhänsyn?

Om du vill läsa mer om miljöhänsyn, gå vidare till den här sidan: 
SÖK LOKAL
INFORMATIONRAPPORT
Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn

Har du synpunkter på målbilderna för god miljöhänsyn?

FILM
Miljöhänsyn - ett sätt att bevara biologisk mångfald
https://www.youtube.com/embed/2Mye_0XZuN