Regler inom bekämpningsområdena från och med 1 april 2014

De viktigaste reglerna för att bekämpa granbarkborre är att avverkat granvirke måste transporteras bort senast 15 juli i norra Sverige och senast 1 juli i södra, samt att mindre volym skadad gran får lämnas kvar i skogen jämfört med vad som gäller utanför bekämpningsområdena.

Där det lokalt finns särskilt stor risk för angrepp av granbarkborre bör inte råa granar med en diameter över 15 cm på bark med undantag för högstubbar lämnas kvar på hygget vid föryngringsavverkning. Granar av stor betydelse för naturvården bör dock lämnas.

Dessutom får Skogsstyrelsen vid behov besluta om ytterligare åtgärder. 

Norra bekämpningsområdet

Bekämpningsomnråde N2012
Granvirke som avverkats eller skadats före den 15 juni ska senast den 15 juli samma år forslas till terminal, skogsindustri eller göras otjänligt som yngelmaterial. För granar som avverkats eller skadats under perioden 15 juni–15 september ska motsvarande åtgärder ske inom fem veckor från skadetidpunkten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Södra bekämpningsområdet

Södra bekämpningsområdet 

Granvirke som avverkats eller skadats före den 1 juni ska senast den 1 juli samma år forslas till terminal, skogsindustri eller göras otjänligt som yngelmaterial. För granar som avverkats eller skadats under perioden 1 juni–15 september ska motsvarande åtgärder ske inom fem veckor från skadetidpunkten.

OBS! att för delar av Gävleborgs län gäller reglerna för södra bekämpningsområdet.


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONVAD SÄGER LAGEN?
Föreskrifter

AKTUELLA BLANKETTER