Granbarkborre

Granbarkborre. Foto Mattias Sparf

Det finns ett 90-tal barkborrearter i Sverige. Alla lever under bark eller i ved på nyligen döda träd. Vissa av arterna är sällsynta, andra är knutna till speciella miljöer och är rödlistade, men flera är mycket vanliga. Det är endast enstaka arter som kan ställa till problem för skogsbruket. Den värsta av dessa är granbarkborren, som också kallas åttatandade barkborren. Om granbarkborrarna blir många kan de angripa och döda stående granar.

Granbarkborren är en cirka 4-5 mm lång skalbagge. Den finns i hela landet och lever på gran. Granbarkborren har normalt en ettårig levnadscykel. I (april) maj–juni inleds svärmningen. Den söker då lämpligt material att föröka sig i. Bäst är vindfällen och kvarlämnat virke där virket ännu inte har torkat, samt försvagade träd i solvarma lägen.

Angrepp

Hanarna borrar sig in under barken och anlägger en parningskammare. På liggande träd angrips ofta hela stammen. Ingångshålet är cirka 2-3 mm stort och avslöjas av brunt borrmjöl eller av rinnande kåda. Från parningskammaren gnager varje hona en modergång i stammens längdriktning. Äggen läggs utmed den cirka 10 cm långa gångens sidor. 

Blånadssvamp

Granbarkborrarna för med sig blånadssvamp som snabbt infekterar veden, vilket leder till försämrad virkeskvalitet.

Ny generation

I juli - augusti börjar den nya generationen barkborrar lämna yngelmaterialet. Övervintring sker både i marken och under barken på de angripna granarna.

Bekämpa granbarkborren

Det finns olika sätt att undvika skador av granbarkborren:

I delar av södra Sverige samt mellersta och södra Norrland finns skärpta skyddsregler:

Granbarkborre i norra Sverige

 

 

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATION