Råd om lagfrågor med anledning av stormskador

28 januari 2015
Efter en storm väcks många frågor om vilka regler som gäller. Skogsstyrelsen summerar här de lagfrågor som kan bli aktuella för dig som är skogsbrukare eller yrkesverksam inom skogsbruket.


Söker du länsanpassad information om vilka regler som gäller i ditt område rekommenderar vi e-tjänsten Skogens paragrafer, se länk på högersidan, eller kontakta gärna en skogskonsulent på närmaste lokalkontor. 

Avverkningsanmälan ska göras som vanligt

Planerar du att avverka områden som omfattar minst 0,5 hektar och som leder till att ny skog ska anläggas ska du som ansvarig markägare, eller den du uppdragit till att göra avverkningen, anmäla det till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan arbetet påbörjas. Kravet på avverkningsanmälan gäller oavsett om det är en vanlig planerad avverkning eller om det är en storm som är orsak till att avverkningen ska göras. Avverkningsanmälan ska göras även om träden redan ligger i form av vindfällen.

Redovisning av planerad hänsyn ska alltid göras

Avverkningsanmälan innehåller också en redovisning av vilken hänsyn till natur och kulturmiljöer som ska göras. Hänsynen ska anpassas till det lokala områdets möjligheter och redovisas så långt det är möjligt. 

Gallringar ska normalt inte anmälas

Har din gallringsskog blåst sönder men du ändå avser att behålla det som finns kvar av beståndet bör du inte anmäla det, särskilt om virkesförrådet är relativt högt.

Behandlingsenheter för avverkningsanmälan

Normalt anmäler man endast ytor som är 0,5 hektar eller större. Men enskilda ytor som är 0,3 - 0,5 hektar bör anmälas om de tillsammans med andra ytor utgör en behandlingsenhet. (detta begrepp förklaras i nästa stycke) Enskilda ytor som är mindre än 0,3 hektar får anses som mindre luckor i ett bestånd och bör inte anmälas. Undantaget är om det gäller en åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

En avverkningsanmälan får enligt Skogsstyrelsens föreskrifter innehålla endast en behandlingsenhet. En behandlingsenhet utgörs normalt av ett sammanhängande markområde, men kan innehålla flera delområden om avståndet mellan delområdena inte är mer än högst 100 meter. Om avståndet överstiger 100 meter kan det i vissa fall vara möjligt att anmäla som en enhet, till exempel vid avverkning av beståndsrester i stormskadad skog. 

Dispens kan ges i vissa fall

Det krävs särskilda skäl för att kunna få undantag (dispens) från regeln att vänta sex veckor innan avverkningen påbörjas. Markägare eller innehavare av avverkningsrätt kan ansöka om dispens. En ansökan ska göras skriftligt eller i elektronisk form och innehålla  skäl du söker för att få dispens.

Skogsstyrelsen har en generös inställning till att bevilja dispenser i stormområdet och då särskilt i de mest drabbade områdena. Men ansök om detta enbart när det verkligen krävs. Dispens kan inte användas som generellt arbetssätt för stormavverkningar. Det är först till sommaren som det skadade virket måste vara upparbetat och utkört. 

För att en avverkning ska få påbörjas tidigare än sex veckor från tidpunkten för anmälan bör den inte medföra olägenhet av betydelse för naturmiljön, kulturmiljön eller rennäringen. Innan ansökan om dispens kan handläggas av Skogsstyrelsen ska anmälan vara komplett och ha behandlats i vanlig ordning enligt skogsvårdslagens och miljöbalkens regler.

Krav på att upparbeta stormfälld skog

Om du är markägare och har skadat rått barrvirke som överstiger gällande gräns för mängd skadat virke inom ett hektar ska du se till att det forslas till terminal, skogsindustri eller göras otjänligt som yngelmaterial senast den 1 juli (område söder) respektive 15 juli (område norr).  

En del av stormskadorna har skett i de särskilda bekämpningsområden som finns mot barkborrar, Dessa bekämpningsområden finns i både delar av södra Sverige och i delar av Norrland. I bekämpningsområdena får det finnas högst 3 m³sk (skogskubikmeter) skadat granvirke inom ett hektar som skadliga insekter kan använda som yngelmaterial. Dessutom gäller i dessa områden och även I områden utanför bekämpningsområden att högst 5 m³sk skadat barrvirke får lämnas inom ett hektar. 


Stormfällda träd i hänsynsområden och kantzoner.

I hänsynsområden kan det ofta finnas skäl att lämna kvar upp till de tillåtna miniminivåerna av skadat barrvirke och det gäller speciellt grövre tallvirke. Skogsstyrelsen kan också medge undantag så att det kvarlämnade virket kan få överstiga gränsnivåerna.  Kontakta din lokala skogskonsulent om du avser att begära undantag.

Stormfällda träd i nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen anser att åtgärder i nyckelbiotoper ska anmälas för samråd enligt 12 kap 6 § MB. I samband med samrådet kan Skogsstyrelsen ge undantag från kravet på att ta ut barrvirke.

Biotopskydd, naturreservat och naturvårdsavtal

I biotopskyddsområden eller naturreservat gäller inte kraven att skadat virke ska tas bort om det strider mot områdets föreskrifter. Kraven gäller inte heller inom område som omfattas av naturvårdsavtal, om ett syfte med avtalet är att gynna förekomsten av död ved. Det normala är att det i beslut eller avtal anges att inget virke som gynnar naturvärdena får tas ut ur dessa områden. Innan en åtgärd utförs i biotopskyddsområde eller område med naturvårdsavtal ska verksamhetsutövaren alltid kontakta Skogsstyrelsen.

Natura 2000

Åtgärder i eller i anslutning till Natura 2000-områden hanteras av tillsynsmyndigheten (Skogsstyrelsen). Åtgärder inom själva Natura 2000-området kräver i vissa fall tillstånd från länsstyrelsen.

Lövträd, contortatall och fjällnära skog är undantagna från Upparbetningskraven  

De områden som utgörs av fjällnära skog är undantagna från skogsskyddsbestämmelserna. I dessa områden finns alltså inget krav på att upparbeta skadad skog. Även lövträd och contortatall är undantagna från krav på upparbetning. 

Samråd inom rennäringens året-runt-mark

Som markägare ska du ge berörd sameby tillfälle till samråd innan föryngringsavverkning eller avverkning för byggande av skogsbilväg påbörjas inom renskötselns året-runt-marker. Samrådet ska omfatta avverkningen med efterföljande skogsvårdsåtgärder.

För brukningsenheter som är mindre än 500 hektar produktiv skogsmark behöver inget tillfälle till samråd beredas för hyggen som är mindre än 20 hektar inom brukningsenheten. I fjällnära skog gäller i stället 10 hektar. Samråd krävs dock om avverkningen berör för rennäringen särskilt viktig hänglavsbärande skog, rastbete, arbetshage, eller flyttled. Likaså om hygget ansluter till kalmark eller plantskog som tillsammans med det planerade hygget överstiger ovannämnda arealer.

Då samråd krävs ska i förekommande fall, till ansökan om tillstånd för avverkning eller anmälan om avverkning inom renskötselns året-runt-marker, bifogas ett skriftligt bevis om att berörd sameby beretts tillfälle till samråd.   


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
SKOGENS PARAGRAFER
Skogsbrukarens guide till regler och råd