Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som kan tecknas mellan dig som markägare och staten genom Skogsstyrelsen eller länsstyrelserna. Även kommuner kan teckna naturvårdsavtal. 

Syfte och olika former av naturvårdsavtal

Syftet med ett naturvårdsavtal är att utveckla och bevara de naturvärden som redan finns. I avtalet regleras hur naturvärdena ska bevaras och utvecklas, och vilken ersättning du får. Naturvårdsavtal kan tecknas såväl för områden som behöver utvecklas fritt som för sådana där det behövs en naturvårdande skötsel för att naturvärdena ska bestå och utvecklas. 

Det är från och med 2015 även möjligt att teckna naturvårdsavtal för områden med höga sociala värden. Utgångspunkten för denna typ av naturvårdsavtal är bland annat att områdena ska utgöras av äldre skogar som ofta besöks och används för rekreation på olika sätt.

En form av naturvårdsavtal, Fastighetsavtal, är ett avtal som omfattar hela fastigheten.

Ytterligare en annan form av naturvårdsavtal är Ekoparksavtal, vilka tecknas med Sveaskog. Dessa är minst 1 000 hektar stora och har minst 50 procent naturvårdsareal.

Äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte av att du som markägare väljer att teckna ett naturvårdsavtal.

Ersättning

Ersättningen varierar beroende på för hur lång tid naturvårdsavtalet gäller. Tiden kan variera mellan ett år och som längst 50 år. För ett 50-årigt avtal ersätts du med 60 procent av rotnettot.

Så här går det till


 
SÖK LOKAL
INFORMATION