Frihet under ansvar

Alla som äger skog har stor frihet att själva bestämma hur skogen ska skötas inom de ramar som skogsvårdslagen och annan lagstiftning anger. Som markägare har du ett stort ansvar för att bedriva ditt skogsbruk så att den biologiska mångfalden bevaras. Detta är en del av sektorsansvaret och en grundläggande utgångspunkt i den skogspolitik som beslutats av Sveriges riksdag.

Den svenska skogspolitiken bygger på ett delat ansvar mellan markägare och staten, där staten genom olika myndigheter tar ansvar för det formella skyddet av områden och ger rådgivning till markägarna.

Ansvar för miljömålen

Riksdagen har beslutat om miljömål för Sverige. Målen berör bland annat nyckelbiotoper i skogslandskapet. Här slås fast att den biologiska mångfalden ska bevaras, och att arternas livsmiljöer och ekosystem ska värnas.

Det är viktigt att alla känner ansvar för detta arbete. Framtida generationer ska ha tillgång till minst lika stora natur- och kulturvärden i skogen som vi har i dag. Ett sätt för dig att medverka till detta kan vara att ta bra naturhänsyn vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder. Du kan också frivilligt avstå från skogsbruk i nyckelbiotoper eller andra områden med höga natur-, kultur- eller friluftsvärden. Skogsstyrelsen kan ge råd om hur du på bästa sätt tar hänsyn till dessa miljöer och anpassar ditt skogsbruk.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
MILJÖMÅL
Om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem.