Andra näringar i skogen

Skogsmark används också för andra verksamheter än skogsbruk. För det mesta går bra det att kombinera olika sätt att använda skogen, men ibland kan det krävas anpassningar.

De flesta skogsägare använder sin mark till mer än bara skogsbruk - till jakt, bärplockning eller annan rekreation. Allemansrätten ger även andra möjlighet att plocka bär och vandra i din skog. Om din mark ligger nära en tätort kan antalet besökare vara stort, vilket många skogsägare upplever som positivt och gärna uppmuntrar. Men det kan också följa med vissa problem som till exempel markslitage eller nedskräpning.

Rennäring

Ibland kan andra näringar bedriva verksamhet på din mark. Renskötsel förekommer på mer än halva Sveriges areal. Som skogsägare har du att ta hänsyn till detta, och oftast innebär det inget märkbart intrång. Problem finns dock inom vissa områden och det har lett till flera rättstvister om rätten till renbete på privat mark.

Turism

Arrangörer av kommersiell turistverksamhet har ett ansvar för att verksamheten inte medför skada på naturen eller för markägaren. Så länge detta är uppfyllt kan ett turistföretag använda din mark med stöd av allemansrätten. 

Vindkraft och täkter

Vindkraft, grus- och bergtäkt samt gruvbrytning är andra verksamheter som i vissa fall kan påverka din skogsfastighet. Att upplåta mark för annan verksamhet kan ge extrainkomster till dig som äger skogen.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
VINDKRAFT
Information om hur det går till att få tillstånd för att bygga vindkraftverk.

NATURVÅRDSVERKET