Det biologiska kulturarvet

Från 2004 har projektet kring det biologiska kulturarvet drivits med syfte att försöka identifiera och lokalisera kvarvarande kulturväxter i övergivna torpmiljöer. Det har rört sig om torp- och kulturväxtinventeringar i Lillhärad, 2004, Riddarhyttan, 2005 och kring Tidö 2006.

Skogsstyrelsen Västmanlands distrikt har genomfört projektet i samarbete med Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland och finansierat av Riksantikvarieämbetet. 

Värdefulla resultat

Resultaten av projekten har varit mycket goda och de nya kunskaperna har höjt bevarandevärdet för de studerade torplämningarna. Dessutom har de samlade kunskaperna betytt mycket för förståelsen av de enskilda platserna.

I ett inledande skede har arkiv genomsökts av antikvarier från Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen efter äldre uppgifter om torpplatserna i äldre kartor, kyrkoböcker, museiarkiv och liknande. Därefter har platserna besökts i fält och grunderna har ritats in på situationsplaner som sedan Skogsstyrelsens biolog prickat in växterna på. Kulturmiljövård Mälardalen och Länsstyrelsen har gjort den arkeologiska uppritningen i fält. Torpen har besökts vid flera tillfällen under hela växtsäsongen för studier och inventering av kulturväxterna.

Resultaten presenteras i rapportform och har redovisats för bygdens intresserade. (För rapporter, se längre ner på sidan).

Under 2007 och 2008 fortsatte projekt, genom kurser för hembygdsföreningar och intresserad allmänhet. Totalt sju kurser har genomförts. 

Rapporter

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATION