EU:s timmerförordning


Foto Michael Ekstrand

EU:s timmerförordning ska motverka handel med olagligt avverkat virke och trävaror från sådant virke inom EU. 

Timmerförordningen förbjuder handel med virke och trävaror från olaglig avverkning på EU:s inre marknad. Den gäller både importerade och svenska produkter.

Den som placerar virke eller trävaror på EU:s marknad för första gången är enligt förordningen verksamhetsutövare och ska uppfylla förordningens krav. Det innebär att både importörer, svenska skogsägare och köpare av stående svensk skog måste följa bestämmelserna i förordningen.

Den som köper och säljer virke eller trävaror som redan finns på EU:s marknad är enligt förordningen handlare och behöver endast uppfylla vissa krav i förordningen.

Timmerförordningen gäller import från länder utanför EU. EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein räknas som EU-länder. Importerar du produkter från något av dessa länder räknas du inte som importör enligt timmerförordningen.

I Sverige är Skogsstyrelsen den myndighet som kontrollerar att förordningens bestämmelser följs.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION