Miljöhänsyn som skogsägare måste ta utan ersättning från staten

Enligt 30 § skogsvårdslagen ska hänsyn tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid skötsel av skog. Skogsstyrelsen informerar vid behov skogsägare om lagens krav på hänsyn och kan även fatta beslut om vilken hänsyn som ska tas.

Toleransnivå

Skogsägaren är skyldig att utan ersättning lämna sådan miljöhänsyn som anges i skogsvårdslagstiftningen. Värdet av hänsynen får dock inte vara så stort att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten (den så kallade intrångsbegränsningen).

Detta har sin grund i 2 kap. 15 § regeringsformen. Skogsstyrelsens tillämpning av dessa regler bygger på ett betänkande från Bostadsutskottet samt beslut i miljööverdomstolen och kammarrätten. 

Skogsstyrelsens bedömning av vad som maximalt kan krävas i form av hänsyn (den så kallade toleransnivån) framgår av figuren nedan. Figuren brukar även kallas intrångsbegränsningskurvan eller intrångskurvan. OBS! Klicka på diagrammet för en skarpare bild.

diagram

Med nettovärde menas värdet av hela det berörda skogsobjektet med avdrag för avverkningskostnader och kostnader för uttransport av virket.
Toleransnivån beräknas på olika sätt beroende på om nettovärdet är mindre än 250 000 kronor, mellan 250 000 kronor och 2 miljoner kronor eller över 2 miljoner kronor.

Principen för Skogsstyrelsens beräkning av toleransnivån bygger på ett betänkande från Bostadsutskottet 1986/87:1. Där skriver man att en toleransnivå på 10 procent inom berörd del får anses som det högsta intrång som ska behöva accepteras. Men det gäller bara om den berörda delen representerar i pengar ett litet belopp. Representerar den ett högt värde är det en i relativa tal väsentligt mindre nedsättning av värdet som skogsägaren ska behöva tåla.

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATION